Godan Faaliyet Raporu :Tarım ve Beslenme İçin Açık Veri Neden Gerekli?

0
131

Açık veri yenilikçiliği ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir, hizmet sunumunu ve etkili yönetimi geliştirebilir. “İnovasyon Sistemlerine” katılan paydaşlar ve değer zincirleri arasında çevresel ve sosyal sonuçları iyileştirebilir. Tarım ve beslenme için açık veri çalışması yapmak için ortak bir gündem kurmaya ihtiyacımız vardır bu ortak gündem verilerin tedarikini, kalitesini, birlikte çalışabilirliğini kapsadığı gibi aynı zamanda tüm paydaşların veriyi kullanması için kapasite oluşturma eylemlerini de kapsamaktadır.


Birleşmiş Milletler’e göre, dünya nüfusunun 2050’de 9,8 milyar’a ulaşması bekleniyor. Nüfus büyüdükçe, yemek için talep de artmaktadır. 2050’ye kadar tarımsal ürünlere olan genel talebin her yıl% 1.1 oranında artması beklenmektedir. İklim değişikliği ve artan su ve toprak talebi ekinler ve hayvan yetiştiriciliği alanındaki büyümeyi zorlaştırmaya devam etmektedir. Dolayısıyla büyüyen nüfusu beslemek ve herkes için besleyici gıdalara erişimin sağlanması için küresel verimlerin yenilikçi yollarla artması gerekecektir.

Açık veri, herkesin erişebileceği veriler olduğundan, kapalı verinin sağladığı imkânlar çerçevesinde oldukça zaman alıcı, yoğun emek gerektiren sorunların çözümlerini şekillendirmektedir. Bu yenilikçi hız sayesinde açık veri, hükümetler, işletmeler, STK’lar arasında sürdürülebilir bir şekilde işbirliği kurma olanağı sağlamaktadır.

Açık veri yenilikçiliği ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir, hizmet sunumunu ve etkili yönetimi geliştirebilir. “İnovasyon Sistemlerine” katılan paydaşlar ve değer zincirleri arasında çevresel ve sosyal sonuçları iyileştirebilir. Tarım ve beslenme için açık veri çalışması yapmak için ortak bir gündem kurmaya ihtiyacımız vardır bu ortak gündem verilerin tedarikini, kalitesini, birlikte çalışabilirliğini kapsadığı gibi aynı zamanda tüm paydaşların veriyi kullanması için kapasite oluşturma eylemlerini de kapsamaktadır.

Godan Vizyonu

Bir tarım devriminin eşiğindeyiz, bu eşikte uzun süredir çözülmesi beklenen sorunlarıelimizdeki sınırsız bilgi havuzunu kullanarak sorunları çözülebilmektedir.G8 ve G7 liderleri bu devrime inanarak Ekim 2013’teki Açık Hükümet Ortaklık Konferansı’nda Tarım ve Beslenme için Küresel Açık Veri (GODAN) girişimini yarattı. Godan vizyonun merkezinde ortaklıklar ağı başka bir deyişle paydaşlar için iyi yapılandırılmış bir sekreterya anlayışı içinde bir ekosistem kurmak bulunmaktadır. Ortaklıklar ağı Ortak Amaç Beyanı’na yönelik bireysel ve işbirliğine dayalı olarak savunuculuk yapan pek çok farklı alandaki paydaşı -ekonominin farklı alanlarını, uzmanlık alanlarını, farklı sektörleri- temsil etmektedir.

GODAN İş Ortağı Ağı ve Sekreteryası kamu ve özel sektörün ikisi için de açık veri, FAIR veri ve açık erişim politikalarını savunurken aynı zamanda açıklığı dengelemek adına yasal kaygılarla gizlilik, güvenlik, topluluk hakları ve ticari çıkarları da gözetmektedir.

GODAN anlamlı işbirlikleriyle, açık kullanılabilirliği, verilerin kullanımını ve zenginleştirilmesini şu unsurlarla hedeflemektedir:

• Veri odaklı karar verme, yenilikçilik ve iş yaratma

• Geliştirilmiş servis teslimi

• Bireyleri, işletmeleri ve toplulukları güçlendiren yeni, geliştirilmiş ve daha erişilebilir bilgi ürünleri

• Artan karar verme ve hesap verme şeffaflığı

• İyi kaynaklanmış bağlamlarda aktörler için halihazırda mevcut olan dezavantajlı seçim bölgelerinde verilere daha fazla erişim

• Verilerin birlikte çalışabilirliği arttırılması

• Açık verilerin etkisinin daha iyi anlaşılması

• Açık verilerin nasıl kullanılacağı ve yönetileceği konusunda paydaşların daha iyi anlaşılması

GODAN vizyonu ilk başta geliştirildiğinde, 2019 yılına kadar ortak sayısı hedef 200’dü. Sekretarya ve Ortak Ağı’nın savunuculuk çabaları, bu sayıya 2016 yılında ulaşıldı ve Temmuz 2018’de küresel ve sektörel temsillerle birlikte 765’in üzerinde ortağa ulaştı.

GODAN Sekreteryası

GODAN Sekreteryası GODAN’ın Değişim Teorisi’ni yerine getirerek gerçekliği şu adımlarla kurmaktadır:

1. Ekosistemi bir araya getirmek: Kilit aktörleri bir araya getirmek, GODAN ağının konuşmaları için alan sağlanması, etkinliklerde,vitrinlerde ve veri saldırılarında öncelikli olarak işbirliği ve fikirlerin belirlenmesi.

2. Ekosistemi donatmak: araçları, hikayeleri,vaka çalışmaları ve bildirileri toplamak ve derlemek.

3. Ekosistemi güçlendirmek: Üst düzey politikayı ve sahada harekete geçmeyi sağlayan politika eylemlerini savunmak, bu savunuculuk faaliyetleriyle birlikte kamuya açık taahhütler verebilecek paydaşlar için daha büyük bir veri erişiminin kilidini açmak, erkekler ve kadınlar için yenilikçi alan ve fonlar yaratmak.

Bu aktörlerin ekosistemini yaratmak şu adımları gerektirir:

(Sekreterya Çıktıları)

1. Topluluk / ağ üyeleri tarafından düzenlenen ortak bir vizyon, gündem ve hedefler kümesi

2. Ulusal ve uluslararası düzeyde kapsayıcı bir politika, siyaseti mümkün kılmak (inovasyon için fon taahhütleri ve tarımsal projeler için açık veri projeleri)

3. Ağ etkileri (güçlü bağlantılar ve ittifaklar):buluşmak, konuşmak ve inşa etmek için zaman yaratmak bu zamanın sektörel, coğrafi ve tematik sınırları aşması

4. Paylaşılan araçlar ve kanıt temeli faaliyetler: varlıklar, politika ve savunma mesajları, etkinlik / veri haritaları, vaka çalışmaları

Godan Eylemi

GODAN Eylemi Uluslararası Kalkınma Departmanı (DFID)Birleşik Krallık tarafından finanse edilen üç yıllık bir projedir , veri kullanıcılarına ve üreticilere, aracılarla tarım ve beslenme sektörleri için etkin bir şekilde etkileşimde bulunma, veriyi etkileme, potansiyelini en üst düzeye çıkarma gibi olanaklar sunmaktadır. Godan Sekretaryası vizyon, savunuculuk ve ağ oluşturma odaklıyken, GODAN eylemi kapasite ve standartlar oluşturmak ve açık veri başarısının nasıl ölçüleceğini anlamak için bulunmaktadır.GODAN Eylemi üç tematik veri alanını inceler:hava durumu verileri, beslenme verileri ve arazi kullanım verileri. Bu temaların her biri vasıtasıyla, kapasiteyi, ortak standartları güçlendirmek ve en iyi uygulamaları teşvik etmek, etki ölçümlerini iyileştirmek gibi çalışmalar yürütmektedir.

Kapasite Geliştirme

GODAN Eylemi Tarım ve Beslenmede Açık Veri Yönetimi üzerine bir e-Öğrenme Programı düzenledi. İlk kurs çağrısı 2017’de 500’den fazla başvuru aldı. Sonuç olarak, 9 gelişmekte olan ülkeden (başta Afrika olmak üzere) 200’den fazla araştırmacı, verigazetecileri, kütüphaneciler, BT uzmanları ve politika yapıcılar seçildi. İkinci kursta %30’u kadın olan 750 katılımcı bulundu. 1GODAN Action’ın kapasite geliştirme faaliyetlerinden şu ana kadar 1036 kişi faydalandı.

Standartlar

Açık veriyi etkili bir şekilde uygulamak için yaygın bir zorluk veri standartlarının kullanılmasıdır. GODAN Eylemi ilgili standartları haritalandırarak veri birlikte çalışabilirliği, boşlukları belirlemek ve standartlar için rehberler geliştirmek adına çevrimiçi bir platform aracılığıyla birlikte çalışabilirlik ve işbirliği ve yayma adımlarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

GODAN Eylemi veri standartlarını tanımlamak bugüne kadar potansiyel olarak üç dönüştürücü rapor yayınladı

1. Gıda ve tarım standartlarındaki verilerdeki tanımlanmış boşlukların doldurulması için öneriler

2. Tarım Gıda Veri Standartlarının Haritası

3. Tarımsal Gıda Veri Standartları: Boşluk Arama Raporu

Godan’ın Etkisi

Bağışta Bulunan ve Üniversite Açık Verileri Politikası ve Uygulama

Tarım sektöründeki araştırmacılar giderek daha fazlasaha araştırmalarından veri açmaya teşvik edildi veEtrafındaki karmaşık zorlukları ele almak için faaliyetlergıda güvenliği ve sürdürülebilirlik. Ancak fon veren kurumlar olarakkendi açık veri politikalarını tanıtmak, araştırmacılar şimdiBirden fazla istek ve gereksinime cevap vermesi istendi.GODAN ve Açık Veri Enstitüsü bir rapor yayınladıodaklı Donör Açık Veri Politikası ve Uygulaması üzerineBill ve Melinda Gates’den ortaklaşa finanse edilen hibe alanlar hakkındaUluslararası Kalkınma Bölümü VakfıBirleşik Krallık’ta (DFID) ve Amerika Birleşik Devletleri AjansındaUluslararası Kalkınma için (USAID). Rapor açıklığa kavuşturulduBağışçılara açık veri uygulaması yapma fırsatlarıuygulama araştırmaları için daha verimli ve daha etkin hale getirildiortaklar. Raporun ardından Roma’da Gıda Güvenliği için Gates Vakfı, DFID,ve USAID, Komitede ortak bir bağışçı beyanı imzaladı ve böylelikle daha uyumlu bir donör açık veri politikası oluşturuldu

Tarım sektöründeki araştırmacılar gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik alabubda giderek daha fazla açık veri kullanmaktadır. Ancak fon veren kurumlar olarak kendi açık veri politikalarını tanıtırken, araştırmacılara birden fazla istek ve gereksinime cevap vermeleri istenmektedir.

GODAN ve Açık Veri Enstitüsü Donör Açık Veri Politikası ve Uygulaması üzerine bir rapor yayınladı. Bu rapor Bill ve Melinda Uluslararası Kalkınma Bölümü Vakfı, Birleşik Krallık’ta (DFID) ve Amerika Birleşik Devletleri Ajansında, Uluslararası Kalkınma (USAID) tarafından ortaklaşa finanse edilen hibe alanlar hakkındaydı.

Bağışçılara açık veri uygulaması yapma fırsatları uygulama araştırmaları için daha verimli ve etkin alanlar oluşturuldu. Raporun ardından, Roma’da Gıda Güvenliği için Gates Vakfı, DFID, USAID komitede ortak bir bağışçı beyanı imzaladı. Bu beyan ile donör açık veri politikaları için daha uyumlu bir izlek çıkarıldı.

Raporun ardından, CABI (Center fro Agriculture veBiosciences International), GODAN ve Açık VeriEnstitü (ODI) Gates Vakfı (Ocak 2018 — Haziran 2018) için Kararlı Tarımda Yenilikçiliği Desteklemeye Veri Erişimi başlıklı altı aylık bir danışmanlık düzenledi. Bu danışmanlığın amacı hibe verenlerin alt kümesinin bulunduğu belirli bir bölgenin ekosistinde hangi verilere ihtiyaç duyulduğu, hangi verilen toplanıldığı ve verilerin paylaşımı meseleleri üzerineydi. Proje mevcut agronomi programlarında veri ekosistemlerini ve FAIR ve açık veri kullanımındaki ve yayınlamadaki zorlukları anlamaya yönelik araştırmalar içeriyodu. Sonuçta, veri ekosistem haritaları ve bölgesel seviye verileri, çeşitli paydaşların bulunmasına yardımcı olacak yönetim yol haritalarıve yayını teşvik edecek en iyi uygulamaları uygulamak ve FAIR ve açık verilerin kullanılmasına yönelik pratik bir rehber ortaya çıktı . İstişare sonucu Etiyopya’da veri paylaşım politikasının CABI ve ODI’nin tarafından desteklenmesi istendi.

Nairobi Beyannamesi

GODAN, Haziran 2017’de Nairobi, Kenya’da Tarım ve Beslenme için Küresel Açık Veri adına ilk kez Bakanlar Konferansını düzenledi. Afrika’da ve daha geniş Güney kesimlerinde, her ülkenin ihtiyaç duyduğu verileri üretmesini sağlamak, rarım ve beslenme güvenliğinin sağlanması ile ilgili pek çok milletten araştırmacıyı bir araya getirdi. Kenya’dan ve 15 Afrikalı bakandan Sudan, Uganda, Gana, Ruanda’dan ,Sierra Leone, Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan olmak üzere destek kapsamlı açık veri işbirliği adına tarihi bir deklarasyon geldi. Bu pan-Afrika İşbirliği Afrika Birliği himayesinde ve BM Kapsamlı Afrika Tarımının rehberliğinde Geliştirme Programı (CAADP) olarak düzenlendi. Afrika’nın politikası altında Tarımsal dönüşüm, varlık yaratma çerçevesi,gıda güvenliği ve beslenme, ekonomik büyüme ve refah,ve Malabo Deklarasyonu bulunmaktadır.

Hükümet İçin Tarım Rehberi Hazırlamak

GODAN, Açık Veri Sözleşmesi ve Açık Veri Enstitüsü ile birlikte Hükümet Açılış Rehberini hazırladı.Tarımda (daha önce AgPack olarak bilinir) hükümetlere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. İlgili olabilecek veri setlerini tanımlamak ve yayınlamak tarım sektörü ve sürdürülebilirliği katalize edebilmektedir. İkinci Sürdürülebilirliği destekleyen tarımsal üretim gelişim amacı ise: Sıfır Açlık (SDG2). Açık Rehber ilk olarak “Tarım Açık Veri Paketi: Beta Sürümünü Tanıtmak ”başlığı altında yayınlandı.

Çiftçi Koşumunda Ortaklık Veri Gücü

Veri güdümlü tarımın üretim ve üretkenlikte artışa, uyum sağlamaya veya iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmaya, daha ekonomik hale getirmeye ve doğal kaynakların verimli kullanımında artışa sebep olması beklenmektedir. Tarımda esnekliği artırmak ve tarım-gıda pazarı zincirlerinin çok daha verimli hale gelmesi risk faktörlerini düşürülmesi beklenen diğer sonuçlardır. Ancak, birçok çiftçi eşitsiz erişim nedeniyle verilerin gücünden faydalanmamaktadır, kaliteli veri ve haksız veri kullanımına maruz kalma korkusu yaşamaktadır. Bu zorlukları ele almak için çiftçileri verileriyle ilgili etik, yasal ve politik faaliyetlere entegre etme çalışmaları, çiftçilerin verilere erişimi şimdi anahtar olarak görülmektedir.

Veri Ekosistemi ve Veri Treni Çiftliği

İkinci Açık Veri Workshopuyla Etki Yaratma 2015 yılında Hague’de gerçekleşri. Godan sekreteryası Syngenta tarafından Tarım ve Gıda için Küresel Veri Ekosistemi hakkında bir vizyon çalışması oluşturması hakkında sorular aldı. GODAN partnerleri bu anlamda gıda ve tarım için gereken veri ekosistemi hakkında bir çalışma yaptı. FAIR veri prensipleri, Beş yıldızlı açık veri gibi çerçevelerde verinin paylaşımı, kullanımı ve yeniden kullanımı üzerine konuşuldu. eRosa projesinde kullanılmak üzere bu vizyon çalışması raporlandı. Bununla birlikte GODAN sekreteryası, the Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) and Wageningen University and Research FAIR veri treniyle ilgili bir animasyon belgeseli hazırladı. Tarımda ve Beslenmede açık verinin öneminin görselleştirilmesi ilgili paydaşları çalışmaya entegre etmek adına gerçekleştirildi.